Thursday May 8th 8pm                     vs Mississippi Elite             Singleton Community Center Court #1
Friday May 9th 7pm                          vs Memphis Elite-Teed     Singleton Community Center Court #2
Saturday May 10th 7:45pm           1st Place vs 2nd Place        Singleton Community Center Court #2

Advertisements